Menighedsrådsarbejde | Højmark

Tekst: Anders Rosholm

Menighedsrådet arrangerer selv eller støtter op om forskellige arrangementer i sognet. F.eks. med kirkekoncerter, foredrag, menighedsudflugt, kirkekaffe, sognebladet, hvori kirkebladet sidder med information om gudstjenester mv., og så er vi en vigtig del af Højmark Sognehus, da den eneste lejeindtægt, foruden tilskuddet fra kommunen, kommer fra menighedsrådet

Under menighedsrådet er der en række funktioner og udvalg:

Bygningskyndig: Den bygningskyndige deltager i det årlige kirkesyn og undersøger kirkens bygninger for fejl og mangler. Kirkeværgen vil herefter sørger for at disse fejl og mangler rettes ved at tilkalde de relevante håndværkere.

Sekretær: Fører menighedsrådets protokoller med referater mv. Står for ajourføring af Menighedsrådets IT-skrivebord og upload af dokumenter hertil. Fører synsprotokol for kirke og kirkegård.

Kirkeværge: Kirkeværgen har til opgave at føre tilsyn med kirkegården og kirken, samt tilkalde evt. håndværkere jvf. årligt kirkesyn og i forhold til aftaler i menighedsrådet. Kirkeværgen fører den ene af 2 kirkegårdsprotoller, hvor graveren fører den anden. Heri opføres alle de på kirkegården begravede. Udarbejder hvert ½ år gravsteds-breve over de personer, der er blevet begravet i årets løb og disse gravstedsbreve udsendes til de personer, der er registret som indehavere af gravstederne. I 2009-2010 overgår dette til at ske elektronisk og i den forbindelse er hele kirkegården tegnet op og udstyret med nye numre og alle gravstedsindehavere vil derfor i løbet af de to år modtage nye gravstedsbreve.
Kirkeværgen skal kontaktes, når gravsteder skal forlænges ud over fredningstiden på 30 år, samt når der skal tegnes gravstedslegater. Det betyder at man indbetaler penge til Ribestift, hvorefter kirkegårdens graver vedligeholder gravstedet i de år, man laver aftalen for. Vi anbefaler, at det er for den fredningstid der er for gravstedet.

Kasserer: Fører i samarbejde med vores Regnskabsfører Alex Wejse fra Vestjyskbank kirkekassen, lønregnskaber, udskrivning af regninger vedr. det arbejde graveren laver lokalt for indehavere af gravsteder på kirkegården mm..

Kontaktperson: Er menighedsrådets kontaktperson til kirkens personale. Har ansvaret for kirkens arbejdspladsvurdering og afholder medarbejder udviklings samtaler. Laver ansættelskontrakter og deltager sammen med formanden i ansættelsessamtaler mv.

Præstegårdsudvalg: Udvalget står for drift og vedligehold af præstegården, i samarbejde med menighedsrådsmedlemmer fra Lem Sydsogn.

Arrangementsudvalg: Udvalget arrangerer selv eller i samarbejde med Lem Sydsogn; pensionistudflugt, kirkekoncerter, foredrag, udflugt for medarbejdere og menighedsråd mv.

Bladudvalg og Webmaster på sognets hjemmeside: Hanne Byskov. Udvalget laver kirkebladet og står for vedligehold og opsætning af denne hjemmeside for sognet.

Kirke og Kirkegårdsudvalg: Udvalget fører tilsyn med Kirkeværgens arbejde og deltager i det årlige kirkesyn.

Valgbestyrelse: Valgbestyrelsen forbereder og står for menighedsrådsvalget.