Lem Kirkegård | Vedtægt

VEDTÆGT for 
Lem Sydsogns kirkegård

Ringkøbing-Skjern Kommune
Ringkøbing Provsti
Ribe stift

Vedtægt

for

Lem sogns kirkegård, Ringkøbing provsti,
Ringkøbing-Skjern kommune, Ribe stift.

 

 1. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.
 • 1.

Kirkegården ejes af Lem Kirke og bestyres af Lem Menighedsråd.

 • 2.

Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.

Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkegårdsværgen i overensstemmelse med reglerne

i vedtægt for kirkegårdsværgen.

Stk. 3. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte graver under ansvar over for menighedsrådet og i overensstemmelse med Regulativ for graverstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt.

Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.

 1. Gravsteder.
 • 3.

Kirkeværgen eller graveren opbevarer et eksemplar af såvel kirkegårdskortet som kirkegårdsprotokollen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser.

Stk. 2. Kirkegårdsprotokollen føres på edb i et af Kirkeministeriet godkendt system.

Stk. 3. Kirkegårdskortet og kirkegårdsprotokollen er digitaliseret. Kirkeværgen og graveren har adgang. Kirkegårdskortene og kirkegårdsprotokollen skal forevises ved syn over kirkegården.

 • 4.

Den gamle kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt

Erhvervelse og fornyelse

 • 5.

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder – gravstedsret – og om nedsættelse

af kister eller askeurner, såvel i nye som i bestående gravsteder sker til graveren.

 • 6..

I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiges et gravstedsbrev.

Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom på gravstedsbrevet.

 • 7.

Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person, som:

 1. ved sin død havde bopæl i sognet.
 2. havde ægtefælle/samlever, forældre eller børn begravet på kirkegården, eller på særlig måde var knyttet til sognet.

Stk. 2. Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre ved menighedsrådets godkendelse i det enkelte tilfælde.

Stk. 3. Når der udlægges gravplads til en gift person eller en person i anden form for par-forhold, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægte-fælle/samlever umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Ægtefællen/samleveren bevarer retten hertil uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.

Stk. 4. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1, til at få en sømmelig gravplads udlagt og renholdt uden vederlag.

Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 4 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets godkendelse.

Stk. 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imøde-kommes, medmindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.

Stk. 7. Ønske om erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten for et åremål, som overstiger fredningsperioden, kan dog kun ske med menighedsrådets godkendelse. Denne godkendelse vil kunne gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb, hvis størrelse skal godkendes af stiftsøvrigheden.

Stk. 8. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret på en gang for et åremål, som overstiger

det dobbelte af fredningstiden, kan kun ske med stiftsøvrighedens godkendelse. Denne god-kendelse vil kunne gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb.

 • 8.

Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om

nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden overstiger den løbende brugs-periode.

 • 9.

Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.

 • 10.

Gravstedsretten kan kun overdrages med menighedsrådets samtykke.

 • 11.

Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren rette henvendelse til graveren herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.

Stk. 2. Sker sådan henvendelse ikke, sender graveren den pågældende en påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå, til kirkegården.

Stk. 3. Indehaveren af gravstedsretten kan dog inden 8 uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse.

Nedlæggelse og regulering

 • 12.

Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens even-tuelle nedlæggelse.

 • 13.

Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder, eller ændringer af bestående gravstedsanlæg i øvrigt, kan kun ske efter udløbet af fredningstiden, fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som led i en godkendt regulering af kirkegården.

Gravstedernes indhegning.

 • 14.

I kirkegårdens afdelinger F (plænen), H og L (skovkirkegården) må gravstederne ikke ind-hegnes. I afdelingerne I og K har gravstederne kun ryghæk og – i det omfang, det er angivet på kirkegårdskortet, – sidehække; der må ikke etableres yderligere indhegning af disse grav-steder. Indhegning af gravsteder må i overensstemmelse med den stedlige tradition kun ske med levende hæk. Den eksisterende indhegning med granitsøjler og jernkæder ved enkelte gravsteder i afdeling A må bevares.

Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets for-anstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.

Gravstedernes beplantning m.m.

 • 15.

I kirkegårdsafdelinger, som er lagt ud i græs, må gravstederne ikke beplantes. Gravvaser i disse afdelinger skal være nedgravet, og der må ikke foretages anden pyntning end i sådanne vaser. I afdeling I og K må der ikke plantes vækster, som bliver højere end 1 m, og der må ikke plantes i de arealer, som fra kirkegårdens side er udlagt i græs. På gravstederne i kirke-gårdens øvrige afdelinger må der ikke foretages plantning af vækster, som på grund af deres højde eller udberedelse kan forudses at blive til ulempe for andre gravsteder.

Stk. 2. hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet.

Stk. 3. Bestående beplantninger, herunder træer, som er af skønhedsværdi for kirkegården som helhed, må ikke fjernes uden provstiudvalgets forudgående godkendelse, uanset hvor på kirkegårdrealet de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet.

Stk. 4. I afdelingerne H, I, K og L må der ikke anvendes grus, kantsten, flis eller bark på gravstederne.

Gravminder.

 • 16.

I kirkegårdens afdeling F (plænen) og afdeling I, række 2, må der som gravminder kun anvendes flade sten, som ligger i plan med græsset. I afdelingerne H, I, K og L skal gravminderne vende med forsiden mod vest. I afdelingerne H og L (skovkirkegården) skal gravminderne enten stå oprejst uden bagstykke eller ligge i plan med græsset.

Stk. 2. Menighedsrådet påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form virker skræmmende for kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registreret som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan indankes for kirkeministeriet gennem stiftsøvrigheden.

Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.

Stk. 4. Menighedsrådet må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til bestemmelserne i LBK 1156 af 1.9.2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde kapitel IV. Menighedsrådet sørger for, at indehaverne af gravstedsretten, så vidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen.

Stk. 5. På menighedsrådets begæring har indehaverne af gravstedsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.

Stk. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet.

Gravstedernes vedligeholdelse.

 • 17.

Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.

Stk. 2. Det påhviler kirkegårdsværgen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.

Stk. 3. Hvis indehaveren af gravstedsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedlige-holdelse, skal kirkegårdsværgen tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægts afsnit D fastsatte takst.

Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal graveren til indehaveren af gravstedsretten, pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.

Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedlige-holdelse, kan menighedsrådet lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller grus-lægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet. Med skriftligt samtykke fra indehaveren af gravstedsretten kan gravstedet dog på ny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet.

 • 18.

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på grav-stederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.

 • 19.

Graveren renholder gravsteder mod betaling til kirkekassen efter reglerne i afsnit D.

Stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod ind-betaling til kirkens kapitaler en gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægts afsnit D, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.

Afdelingerne H, I, K og L er tvungne legatgravsteder.

Det vil være muligt for en efterlevende ægtefælle at betale vedligeholdelse efter regning hvert år, således at der først betales legat, når længstlevende er afgået ved døden.

Stk. 3. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale, som skal godkendes af stiftsøvrigheden.

Stk. 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkegårdsværgen, graveren eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital.

Særlige bestemmelser for kistegrave.

 • 20.

Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave 25 år.

Fredningstiden for børnegrave er 15 år.

 • 21.

En gravplads for en voksen skal være 2,6 x 1,5 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget.

Stk. 2. I en gravplads kan der kun ske 1 kistebegravelse pr. gravplads, og der vil ikke blive givet tilladelse til begravelse i dobbelt dybde.

Stk. 3. Yderligere begravelser på en gravplads kan kun ske i form af urnenedsættelse.

Stk. 4. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med kirkegårdsværgens samtykke ned-sættes i en allerede benyttet grav.

 • 22.

Anvendes jern-, zink- eller egetræskister, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.

Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og stifts-øvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen.

 • 23.

Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra biskoppen og efter indhentet erklæring fra sundhedsmyndighederne.

Særlige bestemmelser for urnegrave.

 • 24.

Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for urnegrave 15 år.

 • 25.

Provstiudvalget ønsker ensartede størrelser på provstiets gravsteder, og derfor skal et urnegravsted være (minimum) 1,1×1,1 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen.

Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Det er dog en forudsætning, at urnen nedsættes således, at den forbliver urørt i hele fredningsperioden og ikke hindrer senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.

 • 26.

Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fred-ningstiden, skal den godkendes af kirkegårdsværgen, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale, og en forhøjelse af taksten i forhold hertil.

 • 27.

Såfremt der på kirkegården findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder, fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige skal indeholde takster, skal godkendes af provstiudvalget.

 • 28.

Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet efter de derom gældende bestemmelser.

Øvrige bestemmelser.

 • 28.

Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan finde sted på alle hverdage, dog ikke 1. juledag, 1. påskedag og 1. pinsedag.

 1. Ordensbestemmelser.
 • 29.
 1. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
 2. Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.
 3. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden.
 4. Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.
 5. Kirkegårdens dige og hegn må ikke gennembrydes.
 6. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
 7. Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.
 8. Cykling på kirkegården er ikke tilladt.
 9. Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkegårdens ærinde eller med særskilt tilladelse.
 10. Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
 11. Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.
 12. Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.
 13. Bænke må kun opstilles på gravstederne med menighedsrådet samtykke.
 14. Det er kun tilladt at anvende levende lys på gravstederne.
 15. Det er ikke tilladt at stille større figurer på gravstederne.
 16. På gravstederne må kun anvendes de to slags ral, der forefindes på kirkegården. Der må ikke anvendes granitskærver.
 17. Afbrydning af grene, beskadigelse af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.
 18. Graveren er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsværgen.